A doua competiţie de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi

Prezentarea procedurii de concurs pentru acordarea burselor

Calendarul organizării procedurii de selecție pentru  a II-a etapă de selecție

În a II-a etapă de selecție (aprilie-mai 2011) se vor acorda:

 • 92 de burse de cercetare
  • 18 burse x 18 luni
  • 45 burse x 12 luni
  • 29 burse x 6 luni, după cum urmează:
   • 23 de burse pentru Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” şi Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi
   • 21 de burse pentru Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
   • 5 burse pentru Universitatea de Vest din Timişoara
   • 21 de burse pentru Università degli Studi di Genova din Italia
   • 22 de burse pentru Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureş
 • 75 burse de mobilități cu durata de 6 luni

A doua etapă pentru acordarea burselor de cercetare se desfăşoară în perioada 5 aprilie - 29 mai 2011, conform calendarului de mai jos:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor candidaţilor 5 aprilie - 15 mai 2011 (vezi documentul de aici)  
Evaluarea dosarelor şi interviul 16 - 24 mai 2011
Anunţarea rezultatelor 25 mai 2011
Depunerea contestaţiilor 26 mai 2011
Rezolvarea contestațiilor 28 mai 2011
Afişarea rezultatelor finale 29 mai 2011

Încheierea contractelor pentru a doua etapă de selecție

Semnarea contractelor cu cercetătorii incluşi în grupul ţintă al proiectului va avea loc în luna iunie 2011.

Depunerea dosarelor
Dosarele pentru a doua etapă de selecție de acordare a burselor de cercetare posdoctorală se depun în perioada 5 aprilie - 15 mai 2011, la universitatea la care intenționează să fie afiliat cercetătorul (la partenerii implicați în proiect) și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Atenție:
Pentru candidaţii care doresc să aplice la o bursă din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, dosarele se depun la la doamna Rodica Aldea- secretar proiect (e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0724812677)- Facultatea de Fizică, cabinet nr. 351, etaj 3, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza", corp A.

Vezi:

Rezultate

 • Rezultatele concursului de selecție pentru atribuirea burselor de cercetare postdoctorală-mai 2011-UAIC. Vezi lista aici. Contestațiile se pot depune în perioada 25-26 mai a.c..

 • Rezultate contestații UAIC pentru domeniile D1, D2, D3  D4;

 • Rezultatele finale ale  concursului de selecție pentru atribuirea burselor de cercetare postdoctorală, mai 2011 - UAIC (după soluționarea contestațiilor): D1 și D2, D3 și D4;

Comisiile de concurs pentru sesiunea de selecție din mai 2011 (click aici)

D1 (matematică, fizică, chimie) si D2 - stiinte ale informatiei si inginerie (comisie mixtă):

Presedinte comisie:

 •   prof.univ.dr. Gheorghe POPA, prorector

Membri:

 •   prof.univ.dr. Dumitru LUCA, Facultatea de Fizică;
 •   prof.univ.dr. Liliana MITOSERIU, Facultatea de Fizică;
 •   prof.univ.dr. Ionel MANGALAGIU, Facultatea de Chimie;
 •    prof.univ.dr. Dan CRISTEA, Facultatea de Informatică;
Comisia pentru D 1 & D 2 se întrunește, pentru intervievarea candidaților, miercuri, 18 mai, ora 10:00, Laborator dielectrici, etaj 4, Facultatea de Fizica,
Corp A.
 
D 3 (stiinte ale vietii si pământului):

Presedinte comisie:

 •   prof.univ.dr. Ioan MOGLAN, decan, Facultatea de Biologie;

Membri:

 •   conf.univ.dr. Carmen GACHE, Facultatea de Biologie;
 •   prof.univ.dr. Cornel IATU,Facultatea de Geografie;
 •   conf.univ.dr. Dan STUMBEA, Facultatea de Geografie.
 •   conf.univ.dr. Ion COJOCARU, Facultatea de Biologie.
Comisia pentru D3 se întrunește, pentru intervievarea candidaților, marți, 17 mai, ora 8:00, Sala 373 Barbu, corp B (parter).
 
D 4 (stiinte socio-umane):
 
Presedinte comisie:
 •   prof.univ. dr. preot Gheorghe POPA, prorector;

Membri:

 •   prof. univ. dr. Stefan AVĂDANEI, decan, Facultatea de Litere;
 •   prof.univ.dr. Florin PLATON, decan Facultatea de Istorie;
 •   prof.univ.dr. Nicu GAVRILUTĂ, decan, Facultatea de Filosofie;
 •  conf.univ.dr. Dorin POPA, Facultatea de Litere, manager proiect.

Comisia pentru D4 se întrunește, pentru intervievarea candidaților, miercuri,18 mai, ora 10:00. Sala Prodecanat, parter, Facultatea de Litere, Corp A.

Domeniile pentru care se vor acorda burse

Şcoala postdoctorală este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile științifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :

 • D1-matematică, fizică, chimie;
 • D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie;
 • D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină);
 • D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

Criterii generale de eligibilitate

 • vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competiției;
 • doctoratul susținut public, în țară sau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de selecție;
 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program post-doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

Acte necesare înscrierii la concurs

 • cerere (model tip);
 • copie CI/BI;
 • copie după diploma de doctor (o copie legalizată se va prezenta și anexa la contract numai de către candidații selectați) ;
 • copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master ;
 • CV (în format european);
 • documente suport pentru activitățile enumerate în CV;
 • două recomandări (de la conducătorul de doctorat și de la un profesor cu activitate de cercetare dovedită);
 • proiect de cercetare științifică postdoctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare).

Atenție! De aici  se pot descărca documentele necesare înscrierii la concurs.

Precizare: Pentru partenerul italian, copiile legalizate după diplome pot fi înlocuite cu declarație pe proprie raspundere „autocertificazione”, conform Legii Bassanini (Legge n.127 n.127 del 15/05/1997).

Dosarele se vor depune fie în limba română, fie în limba engleză, la universitatea la care intenționează să fie afiliat cercetătorul și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.
 

Criterii minime de selecție

 • să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul universității unde intenționează să aplice, care va asigura supervizarea științifică;
 • activitatea științifică derulată în ultimii 8 ani include minimum:
  • 2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI sau B+ sau echivalent pentru revistele din alte țări decât România);
  • participarea la min. 1 conferință internațională și una națională (cu comitet de selecție).

Probe de concurs:

 • Dosar: etapă eliminatorie - verificarea eligibilității.
 • Calitatea proiectului de cercetare propus (evaluarea se va face conform Fișei de evaluare a proiectului de cercetare – vezi anexa) și calitatea activității științifice și a CV-ului candidatului.
 • Interviu.

Precizare: Interviurile se vor desfășura fie la sediul UAIC, fie la sediul celorlalte universități din consorțiu, cu participarea unor reprezentanți de la fiecare universitate implicată în proiect în domeniul pentru care se organizează selecția (a se vedea informaţiile de la ,,Prezentarea proiectului").

Evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fișa de evaluare finală a candidatului (conform modelului atașat).

Selecția

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs mixtă, incluzând reprezentanți de la fiecare partener implicat în proiect în domeniul pentru care se organizează concurs. Din comisia de concurs pot face parte și coordonatorii/tutorii care și-au exprimat acordul de principiu pentru supervizarea candidatului în cazul în care acesta va fi selectat.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la cele trei probe de concurs.

Candidații pot opta pentru maximum două tipuri de burse la momentul depunerii dosarelor. În cazul în care media obținută nu este suficientă pentru admiterea la bursa aferentă primei opțiuni, candidatul poate fi admis la cea de-a doua opțiune exprimată, dacă punctajul permite acest lucru.

Dacă locurile disponibile în cadrul unei proceduri de selecție nu se ocupă, se vor organiza noi sesiuni în cadrul cărora vor fi nominalizate, pe lângă bursierii declarați admiși, două candidaturi de rezervă (pentru cazurile în care cercetătorii admiși se vor retrage).

Formula de evaluare

Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de media aritmetică dintre: punctajul acordat pentru activitatea științifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CV-ului prezentat), punctajul obținut pentru proiectul de cercetare prezentat și nota de la interviu.

 • Activitatea științifică = maximum 25 puncte;
 • Proiectul de cercetare = maximum 45 puncte;
 • Interviul = maximum 30 puncte.

Vezi aici detalii despre criteriile de evaluare.

Criterii minime de performanță impuse bursierilor selectați pe perioada de derulare a proiectului:

Pentru bursele cu durate de 18 luni și 30 luni:

 • min. 2 articole publicate în reviste cotate ISI Web of Science pentru 18 luni și min. 3 articole pentru 30 de luni;
 • min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile;
 • min. 2 comunicări sau publicații cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei pentru nespecialiști);
 • rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse validării unei comisii științifice;
 • parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară;
 • înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilității;
 • elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei de cercetare;

Precizare:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).

Pentru bursele cu durată de 12 luni:

 • min. 2 articole publicate, dintre care 1 într-o revistă cotată ISI Web of Science;
 • min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile;
 • min. 1 comunicare sau publicație cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei pentru nespecialiști);
 • rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse validării unei comisii științifice;
 • parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară;
 • înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de 6 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilității;
 • elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei de cercetare;

Precizare:Contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).

Pentru bursele cu durată de 6 luni:

 • min. 1 articol publicat sau acceptat spre publicare într-o revistă cotată pe plan internațional sau într-o revistă de specialitate recunoscută pe plan național;
 • min. 1 participare la o conferință națională sau internaționale cu lucrare publicabile;
 • parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară;
 • 1 raport de cercetare final, supus validării unei comisii științifice;
 • înscrierea în cadrul competiției pentru obținerea unei burse de mobilități de max. 5 luni;
 • elaborarea unui raport asupra mobilității.

Sprijin financiar acordat

 • bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro);
 • bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro).

Additional information