Ultima competiţie de selecţie (a III-a) a cercetătorilor postdoctoranzi , martie 2012

 

Candidaţi înscrişi la a III-a selecţie

Vezi aici lista candidatilor înscrişi la a III-a selecţie, burse POSDRU 63663.

 

Candidaţi eligibili

Vezi aici lista candidaţilor eligibili după evaluarea dosarelor şi a activităţii ştiinţifice.

 

Interviul

Interviul va avea loc miercuri, 28 martie 2012, în Sala Ferdinand a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" (Rectorat, corpul A). Vezi aici programarea candidaţilor pentru interviu, sesiunea a III-a. 


Rezultate competiţie burse postdoctorale, martie 2012

Vezi aici rezultatele obţinute în urma examenului de selecție, desfășurat în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor postdoctorale și cu Procedura de concurs aprobate de către Biroul Senat al Universității „Al.I.Cuza”, Iași.

Precizare: Dintr-o regretabila eroare, punctajul total aferent dlui Ionuţ Vasiliniuc a fost calculat eronat, nefiind luat în considerare punctajul de la activitatea ştiinţifică. Rezultatele corecte sunt disponibile aici.

Rezultate finale

Vezi aici rezultatele finale ale concurslului de selecţie pentru atribuirea burselor de cercetare postdoctorală în cadrul proiectului CommScie - POSDRU/89/1.5/S/63663

 

Informaţii  despre ultima competiţie de selecţie 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, împreună cu Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureș anunţă organizarea, în perioada 1-31 martie 2012, ultima competiţie de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi ce vor fi incluşi în grupul-țintă al proiectului Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei.Construcție instituțională (școală postdoctorală) și program de burse (CommScie)”, POSDRU/89/1.5/S/63663.

Proiectul, finanţat prin Fondul Social European şi prin alocări de la bugetul de stat, în cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, este implementat de un consorţiu format din 6 parteneri naţionali şi transnaţionali şi se derulează în perioada 01.04.2010-31.03.2013.

În cadrul competiţiei ce face obiectul prezentului anunţ sunt scoase la concurs un număr total de 9 locuri de bursă POSDRU cu durata de 6 sau 12 luni, distribuite după cum urmează:

Universitatea„Al.I.Cuza” din  Iași (și Academia Română - Filiala Iaşi - Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi):

 • 2 burse cu durata de 12 luni;
 • 3 burse cu durata de 6 luni;

Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș :

 •  4 burse cu durata de 6 luni.

Proiectul este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile științifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :

 • D1-matematică, fizică, chimie;
 • D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie;
 • D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină);
 • D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

Condițiile de participare, procedura de concurs, formularele de candidatură și calendarul competiției sunt disponibile în documentul ataşat aici.

Dosarele de candidatură se vor depune atât în format hârtie, cât şi în format electronic (la adresele de email JLIB_HTML_CLOAKING și JLIB_HTML_CLOAKING ).

Candidaţii selectaţi vor semna contracte de cercetare postdoctorală începând cu data de 1 aprilie 2012 și vor beneficia de sprijin financiar în cuantum de 1.000 euro/lună (echivalentul în lei), precum şi de  posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate  la institute de cercetare și instituții de învățământ superior din Uniunea Europeană pentru o perioadă de maximum 6 luni (pe parcursul stagiilor, sprijinul financiar va fi suplimentat cu 500 euro/lună).

Pentru detalii suplimentare privind competiţia, puteţi contacta echipa de implementare a proiectului de la nivelul UAIC la adresele de email JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING .

 

Procedura de concurs pentru acordarea burselor, sesiunea din  martie 2012

A.     Prezentarea proiectului:

Obiective

Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postdoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor.

Obiectivul generalîl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.

Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda burse de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni.

Durata proiectului : 1 aprilie 2010-31 martie 2013

Coordonator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi (www.uaic.ro)

Parteneri:

 • Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro)
 • Universitatea de Vest din Timişoara (www.uvt.ro)
 • Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș (www.upm.ro);
 • Università degli Studi di Genova din Italia (www.unige.it)
 • Academia Română - Filiala Iaşi - Institutul de Filologie Română ,,A. Philippide” Iaşi (www.academiaromana-is.ro/philippide/).

Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Rezultate vizate

(1)     La nivelul outputului educațional, proiectul va constitui cadrul de organizare a unei școli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susținerea și dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

(2)     La nivelul outputului științific, prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre care menționăm:

 • publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+;
 • prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferințe internaționale și naționale de prestigiu;
 • elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare,  precum și comunicări și publicații cu caracter de divulgare (popularizare) a științei pentru nespecialiști.

 

B.     Domenii pentru care se vor acorda burse:

Şcoala postdoctorală este structurată astfel încât să acopere aprox. 75% dintre domeniile științifice considerate prioritare (cf. SNCDI 2007-2013) :

 • D1-matematică, fizică, chimie;
 • D2–ştiinţe ale informaţiei şi inginerie;
 • D3–ştinţe ale vieţii şi pământului (inclusiv medicină);
 • D4–ştiinţe ale omului şi ale societăţii.

 

C.   Burse disponibile în cadrul celei de-a treia sesiuni de selecţie

La Universitatea „Al.I.Cuza”, Iași, sunt disponibile:

 • 2 burse cu durata de 12 luni;
 • 3 burse cu durata de 6 luni.

La Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș, sunt disponibile:

 • 4 burse cu durata de 6 luni.

 

D. Criterii de eligibilitate:

 •  vârsta: maximum 40 de ani la data derulării competiției (data depunerii dosarului);
 • doctoratul susținut public, în țară sau în străinătate, înainte de data derulării procedurii de selecție, dar după data de 1 ianuarie1999;
 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program post-doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

 

E.  Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • cerere (model tip);
 • copie CI/BI;
 • copie după diploma de doctor[1] (o copie legalizată se va prezenta și anexa la contract numai de către candidații selectați)[2];
 • copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master[3];
 • CV (în format european);
 • documente suport pentru activitățile enumerate în CV;
 • două recomandări (de la conducătorul de doctorat și de la un profesor cu activitate de cercetare dovedită);
 • proiect de cercetare științifică postdoctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare).

Dosarele se vor depune fie în limba română, fie în limba engleză, la universitatea la care intenționează să fie afiliat cercetătorul și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Descarcă de mai jos următoarele documente necesare la înscriere:

Atenție:
Pentru candidaţii care doresc să aplice la o bursă din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, dosarele se depun la la doamna Rodica Aldea- secretar proiect (e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0724812677)- Facultatea de Fizică, cabinet nr. 351, etaj 3, Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza", corp A.


[1]  La momentul depunerii documentelor pentru concurs, dacă diploma de doctor nu a fost încă eliberată, candidații pot depune o adeverință emisă de IOSUD care să ateste faptul că aceasta a fost susținută public și a fost avizată favorabil de către membrii comisiei.

[2]Pentru partenerul italian, copiile legalizate după diplome pot fi înlocuite cu declarație pe proprie raspundere „autocertificazione”, conform Legii Bassanini (Legge n.127 n.127 del 15/05/1997)

[3]Idem

F. Criterii minime de selecţie:

 •   să aibă acceptul unui grup/laborator de cercetare/profesor coordonator din cadrul universității unde intenționează să aplice, care va asigura supervizarea științifică;
 •  activitatea  științifică derulată în ultimii 8 ani include minimum:

a.       2 lucrări publicate (în reviste ISI sau BDI sau B+ sau echivalent pentru revistele din alte țări decât România);

b.       participarea la min. 1 conferință internațională și una națională.

 

G. Probele de concurs:

1.       Dosar:   ETAPĂ ELIMINATORIE- verificarea eligibilității.

2.       Calitatea proiectului de cercetare propus(evaluarea se va face conform Fișei de evaluare a proiectului de cercetarevezi anexa) și calitatea activității științifice și a CV-ului candidatului.

3.       Interviu.

Interviurile se vor desfășura la sediul universității-gazdă sau online, dacă cercetătorul se află în străinătate la momentul stabilit pentru această activitate și a solicitat în mod explicit acest lucru la momentul depunerii dosarului de concurs.

4. Evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fișa de evaluare finală a candidatului (conform modelului atașat).

 

H.  Formula de evaluare

Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de media aritmetică dintre:

 • punctajul acordat pentru activitatea științifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CV-ului prezentat),
 • punctajul obținut pentru proiectul de cercetare prezentat și
 • nota de la interviu.

Activitatea științifică     = maximum 25 puncte;

Proiectul de cercetare  = maximum 45 puncte;

Interviul                               = maximum 30 puncte.

 

1.      Criterii de evaluare a rezultatelor activității științifice

= maximum 25 puncte:

lucrări științifice publicate în jurnale/reviste cotate ISI

 1,25 pct. X nr. lucrări

lucrări publicate în reviste indexate în baze de date internaționale (BDI) sau alte reviste internaționale non-ISI în cazul partenerului străin

 0,5 pct. X nr. lucrări

lucrări publicate în reviste românești recunoscute CNCSIS (B/B+) sau alte reviste naționale științifice în cazul partenerului străin

0,25 pct. X nr. lucrări

volume/capitole ale unor volume colective publicate la edituri străine (cu comitet de peer-review)

1,25 pct. pt. fiecare 100 de pagini X nr. capitole/volume

volume/capitole ale unor volume colective publicate la edituri românești recunoscute CNCSIS sau naționale, în cazul partenerului străin

1 pct. pt. fiecare 100 de pagini X nr. capitole/volume

papers/proceedings în volume ale unor conferințe internaționale

 0,5 pct. X nr. lucrări

papers/proceedings în volume ale unor conferințe naționale

0,10 pct. X nr. lucrări

citări în reviste ISI, volume sau reviste BDI și/sau B+ (nu se punctează autocitările)

0,5 pct. X nr. citări ISI,

0,5 pct. X nr. citări în volume publicate la edituri recunoscute,

0,25 pct.X nr. citări BDI/B+

lucrări prezentate la manifestării științifice internaționale

0,5 pct. X nr. lucrări

lucrări prezentate la manifestării științifice naționale

0,25 pct. X nr. lucrări

contracte de cercetare științifică internaționale (director sau coordonator)

2 pct. X nr. contracte

contracte de cercetare științifică naționale (director sau coordonator)

1,5 pct. X nr. contracte

premii și distincții profesionale obținute prin selecție

0,5 pct. X nr. premii naționale,

1 pct. X nr. premii internaționale

 

*** pentru articolele/volumele/premiile cu mai mulți autori/laureați, punctajul se împarte la numărul acestora

Notă: o publicație sau citare se punctează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă.

 

Punctajul total individual pentru activitatea științifică se va calcula după formula:

P = 25 x Pn

 

(unde: Pn=punctaj total normat,   Pn=P/Pmax;  Pmax=punctajul maxim la activitatea stiintifica din competitie).

2.      Proiectul de cercetare postdoctorală =  maximum 45 puncte

 • originalitatea, relevanța și actualitatea conținutului științific (maximum 15 pct.);
 • obiectivele generale ale proiectului (maximum 5 pct.)
 • metodologia cercetării, infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului unde își va derula activitatea sau la alte instituții pe care le-ar putea vizita) și modul de organizare a proiectului (maximum 15 pct);
 • rezultate vizate și plan de diseminare (maximum 10 pct.).

3.      Interviul = maximum 30 de puncte

Interviul se va desfășura în limba română/italiană și/sau engleză.

Nota finală se va calcula după formula:

Nota interviu = 30 x (N1+N2+... Nn)/n                                                         

unde N1....Nn – nota acordată de fiecare membru al comisiei,

n – numărul membrilor comisiei.

 

I. Selecţia

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizie/dispoziție a conducerii universității-gazdă. Din comisia de concurs pot face parte și coordonatorii/tutorii care și-au exprimat acordul de principiu pentru supervizarea candidatului în cazul în care acesta va fi selectat.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la cele trei probe de concurs.

Candidații pot opta pentru maximum două tipuri de burse[1] la momentul depunerii dosarelor.În cazul în care media obținută nu este suficientă pentru admiterea la bursa aferentă primei opțiuni, candidatul poate fi admis la cea de-a doua opțiune exprimată, dacă punctajul permite acest lucru.[1]A = bursă cu durata de 12 luni; B = bursă cu durata de 6 luni.

 

J.  Criterii minime de performanță impuse bursierilor selectați pe perioada de derulare a proiectului:

 • pentru bursele cu durată de 12 luni:

o   min. 2 articole publicate, dintre care 1 într-o revistă cotată ISI Web of Science;

o   min. 2 participări la conferințe naționale și internaționale cu lucrări publicabile;

o   min. 1 comunicare sau publicație cu caracter de divulgare a științei (comunicarea științei pentru nespecialiști);

o   rapoarte lunare de activitate, rapoarte intermediare de progres (la fiecare 6 luni) și un raport cumulativ final - supuse validării unei comisii științifice;

o   parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară din cadrul școlii postdoctorale;

o   derularea de mobilități cu durata de maximum 6 luni;

o   elaborarea unui raport asupra mobilității;

o   elaborarea și depunerea a min. 1 aplicație pentru obținerea unui grant în domeniul temei de cercetare;

***contractele vor fi supuse unei reevaluări periodice (la fiecare 6 luni).

 •  pentru bursele cu durată de 6 luni:

o   min. 1 articol publicat sau acceptat spre publicare  într-o revistă cotată pe plan internațional și min. 1 articol într-o revistă de specialitate recunoscută pe plan național;

o   min. 1 participare la o conferință națională sau internaționale cu lucrare publicabile;

o   parcurgerea modulelor de formare științifică inter- și trans-disciplinară din cadrul școlii postdoctorale;

o   rapoarte lunare și 1 raport de cercetare final, supus validării unei comisii științifice;

o   derularea de mobilități cu durata de maximum 5 luni;

o   elaborarea unui raport asupra mobilității.

 

K.     Sprijin financiar acordat:

 • bursă lunară în cuantum de 4.000 lei/lună (echivalent a 1.000 euro);
 • bursă de mobilitate în cuantum de 2.000 lei/lună (echivalent a 500 euro);
 • sprijin pentru partea la conferințe.

 

L.     Calendarul desfășurării competiției:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

1– 20 martie 2012

Depunerea dosarelor candidaţilor

20 - 26 martie 2012

Evaluarea dosarelor

26-27 martie 2012

Interviul

28 martie 2012

Anunţarea rezultatelor

29 martie 2012

Depunerea contestaţiilor

29-30 martie 2012

Rezolvarea contestațiilor

30 martie 2012

Afişarea rezultatelor finale

30 martie 2012

Semnarea contractelor de cercetare

30 martie – 1 aprilie 2012

Important:

În cazuri temeinic justificative, calendarul desfășurării competiției poate suferi modificări – în sensul prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea noilor informații pe site-ul proiectului (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/) și pe paginile web ale partenerilor.

 

 

Additional information