BURSE DOCTORALE ȘI POSTDOCTORALE COMMSCIE, SESIUNEA 2014 - „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, cod POSDRU/159/1.5/S/133652

 

Conferința de finalizare a proiectului ,,Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate"

Publicat astăzi, 10 decembrie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a organizat miercuri, 9 decembrie 2015, de la ora 12.00, în Sala Senat, conferința de finalizare a proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La eveniment au participat prof. dr. Dorin Popa, managerul proiectului, conf. dr. Irina Gostin, asistent manager, conf. dr. Florea Ioncioaia, expert, doctoranzi și cercetători postdoctoranzi din cadrul proiectului, jurnaliști etc.

Prin implementarea acestui proiect, derulat în parteneriat cu Universitatea din București și Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureș, s-a urmărit creșterea calității programelor de cercetare doctorală și postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă, care a inclus, printre altele: furnizarea de sprijin financiar sub forme de burse, pachete de finanțare pentru participarea  la conferințe internaționale, oferirea de subvenții pentru derularea de mobilități transnaționale, organizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare pentru dezvoltarea competențelor de cercetare și de diseminare compatibile cu un mediu academic european și internațional tot mai competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie, premierea  rezultatelor de excepție obținute de cercetătorii finanțați.

Din grupul-țintă al proiectului au făcut parte 48 de cercetători postdoctorali și 99 de doctoranzi care au fost selectați în urma sesiunilor de concurs organizate pe parcursul derulării proiectului. 

Au fost acordate aproximativ 1.500 de  luni de burse pentru doctoranzii  înscriși  la forma de învățământ cu frecvență, cu durata de 3 ani, și în jur de 770 luni de burse  pentru cercetătorii  postdoctorali care au obținut  titlul de doctor cu maximum  5 ani înainte de derularea competiției.  

Doctoranzii au beneficiat de o bursă lunară în cuantum  de 1600 lei,  iar postdoctoranzii de o bursă  de 2.600  lei pe lună.  De asemenea, prin  competițiile derulate la nivelul grupului țintă al proiectului  s-au acordat  peste 35 de luni de mobilități transnaționale.

 Pe parcursul activităților de cercetare, finanțate din fonduri structurale, doctoranzii și cercetătorii postdoctorali  au prezentat  peste 600 de lucrări la conferințe naționale și internaționale și au publicat peste 400 de articole în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale. De asemenea, cercetătorii au depus, individual sau în echipe de cercetare, peste 50 de cereri de finanțare (granturi, burse etc.) și au desfășurat peste 100 de acțiuni de comunicare a științei.

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a 20 de luni (aprilie 2014 – decembrie 2015) și a beneficiat de un buget total de 9.994.620,00 lei, din care 9.767.647,60 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Fotografii de la eveniment sunt publicate pe pagina de Facebook a Școlii de Studii și Cercetare Postdoctorală CommScie

Competiție pentru premierea rezultatelor deosebite obținute de cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi din cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652

Publicat astăzi, 10 decembrie 2015

Vezi aici Raportul Comisiei de Contestații privind evaluarea contestațiilor depuse în urma competiției pentru premierea rezultatelor deosebite obținute de cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi din cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652.

 

Publicat astăzi, 9 decembrie 2015

Vezi aici rezultatele competiției pentru premierea rezultatelor obținute de cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi din cadrul proiectului POSDRU 133652.

Detalii se găsesc în Regulamentul privind organizarea competiției pentru premierea rezultatelor deosebite obținute de membrii grupului țintă.

 

Publicat astăzi, 3 decembrie 2015

Cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi de la  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea București și Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, care fac parte din grupul țintă al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”,  POSDRU/159/1.5/S/133652,  se pot înscrie la competiția pentru premierea rezultatelor deosebite obținute în cadrul acestui proiect. Dosarele se pot depune în perioada 3-8 decembrie 2015.

În cadrul acestei competiții se vor acorda, în total, 20 de premii a câte 5.000 lei fiecare, astfel: 10 premii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 3 premii la Universitatea București și 7 premii la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș.

La competiție sunt invitați să participe toți cei 150 de beneficiari din grupul-țintă al proiectului.

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită de conducerea  Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Premierea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limitele bugetului total alocat.

Calendarul desfășurării competiției:

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor candidaţilor

3-8 decembrie 2015

Evaluarea dosarelor

8 -9 decembrie 2015

Anunţarea rezultatelor

9 decembrie 2015

Depunerea contestaţiilor

9-10 decembrie 2015

Rezolvarea contestațiilor

10 decembrie 2015

Afişarea rezultatelor finale

10 decembrie 2015

Detalii se găsesc în Regulamentul privind organizarea competiției pentru premierea rezultatelor deosebite obținute de membrii grupului țintă.

 

The Second CommScie International Conference: "Challenges for Sciences and Society in Digital Era", 4-5 December 2015, Iasi, Romania

Publicat astăzi, 14 octombrie 2015

For additional information, including Program, Participants, Scientific and Organizing Committees, please click here

O nouă competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea iulie-august 2015

Publicat astăzi, 31 iulie 2015

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează, în perioada 13-21 august 2015, concurs pentru acordarea 4 burse doctorale cu durata de 3,5 luni pentru D 1 (științe exacte) și pentru D 2 (științe sociale, umaniste și economice)  (sub rezerva aprobarii AA5).

Bursele sunt acordate în cadrul proiectului strategic „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate” (POSDRU/159/1.5/S/133652),  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pe parcursul stagiului de cercetare, doctoranzii vor primi o bursă lunară în cuantum de 1600 lei/lună, bursă de mobilitate în cuantum de 1400 lei/lună și sprijin pentru participarea la conferințe (sunt eligibile cheltuielile de transport şi cazare, taxa de participare se suporta de către doctorand).

Criterii generale de eligibilitate sunt următoarele:

 •  să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat în anul I de studii în anii  2012/2013 și 2013/2014, în programe cu durata de 3 ani, cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste;
 • să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reşedinţa legală in România;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

Pentru înscrierea la concurs, doctoranzii trebuie să depună următoarele acte:

 •  cerere (model tip);
 • copie CI/BI;
 • copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master in copie simpla (copii legalizate se vor depune doar de către candidații selectați în grupul țintă);
 • CV (în format european) + autoevaluarea activităţii ştiinţifice conform punctajului menționat in proceduri;
 • documente suport pentru activitățile enumerate în CV;
 •  o recomandare de la conducătorul de doctorat;
 • proiect de cercetare științifică doctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare);
 •  adeverință de la Şcoala doctorala de care aparţine care să ateste data înscrierii la doctorat şi media de admitere.
 • declaraţie conducător de doctorat;
 •  declarație de evitare a dublei finanțări.

Dosarele se vor depune în limba română la universitatea la care intenționează să fie afiliat cercetătorul și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Mai multe informații se găsesc în  Procedura de organizare a concursului de acordare a burselor doctorale, sesiunea iulie-august 2015

Date de contact:

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING , fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail:  JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

 

Concurs pentru acordarea burselor de mobilitate - doctoranzi și postdoctoranzi, sesiunea iulie-august 2015

Publicat astăzi, 31 iulie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din  Iași organizează, în perioada 30 iulie-6 august 2015, concurs  pentru acordarea  unui număr de 8burse pentru stagii de mobilitate transnațională pentru postdoctoranzi și 5 burse pentru doctoranzi pentru activități de cercetare şi documentare în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu durata totală de 1 luna.

La concurs pot participa cercetătorii doctoranzi și postdoctoranzi înscriși în grupul ținta al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate” cod  POSDRU/159/1.5/S/133652, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Sunt eligibile doar cheltuielile de transport şi cazare, cheltuielile de subzistenţă urmând a fi suportate din cuantumul bursei acordate care, pe perioada stagiului, se suplimentează cu 1100 lei pentru postdoctoranzi și 1400 lei pentru doctoranzi.

Documentele necesare pentru participarea la competiție sunt: un formular expresie de intenție și un proiect de mobilitate, iî care să fie prezentat planul de cercetare propus, metodologia cercetării, infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului din străinătate unde se va derula activitatea).

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizie/dispoziție a conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Calendarul desfășurării competiției este următorul:

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor candidaţilor

30iulie-2 august  2015

Evaluarea dosarelor

4 august 2015

Anunţarea rezultatelor

5 august  2015

Depunerea contestaţiilor

5 august  2015

Rezolvarea contestațiilor

6 august 2015

Afişarea rezultatelor finale

6 august 2015

Citiți Regulamentul privind organizarea competiției pentru stagiile de mobilitate - doctoranzi și postdoctoranzi, sesiunea iulie-august 2015

 

Informații privind evaluarea activității de cercetare la 6 luni

Publicat pe 9 iunie 2015 și actualizat astăzi, 26 iunie 2015

Stimați doctoranzi și cercetători postdoctorali,

În vederea evaluării activității de cercetare la 6 luni, prevazută în contractul de finanțare, vă rugăm să completați și să depuneți la Secretariatul proiectului (dna. Rodica Aldea), până pe 19 iunie 2015, Raportul de cercetare, conform modelelor de mai jos:

Evaluarea la 6 luni va avea loc sâmbătă,  27 iunie 2015, la ora 9.15, astfel:

 •  Domeniul D1 - Catedra de Engleza, Corpul A

 •  Domeniul D2 - Sala 3-15, Corpul A.

Programarea la interviu:

Evaluarea  va fi făcută de către o comisie numită de Conducerea Universității. 
 
 
 

Workshopul ,,Relația dintre gândirea artistică și gândirea critică. Scurt istoric"

Publicat astăzi, 15 iunie 2015

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează vineri, 19 iunie 2015, la ora 10.00în Sala III 11 (etajul II, Corp A),  workshopul cu tema  „Relația dintre gândirea artistică și gândirea critică. Scurt istoric",  susținut de prof. univ. dr. Codrin Liviu CUȚITARU.

La eveniment sunt invitați să participe toți doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Vezi afișul evenimentului.

 

Workshopul ,,Text și societate. Provocările actuale" 

Publicat astăzi, 26 martie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează luni, 30 martie 2015, la ora 11.00,  în Sala de Conferințe Ferdinand (Rectorat - Corp A), workshopul cu tema  „Text și societate. Provocările actuale" ,  susținut de prof. dr. Antonio Patraș. 

La eveniment sunt invitați să participe toți doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Vezi:

Afișul evenimentului

Fotografii de la eveniment

 

Simpozionul Național ,,Studiile doctorale și potdoctorale în contextul cercetării interdisciplinare"

Publicat astăzi, 18 martie 2015

Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu-Mureș, Facultatea de Științe și Litere, Școala de Studii Literare, Institutul de Studii Multiculturale ALPHA organizează  joi, 19 martie 2015, la ora 10.00, în Aula Magna a Universității,  Simpozionul Național ,,Studiile doctorale și postdoctorale , în contextul cercetării interdisciplinare”.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Program:

10.00 - Mesajul Decanului Facultății de  Științe și Litere, prof. Univ. Dr. Iulian Boldea

Prezentarea lucrărilor în cadrul Simpozionului Național

14.00 - Dezbateri

Vezi aici afișul evenimentului.

 

Burse de cercetare și formare postuniversitară și postdoctorală ,,Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneția, pentru anul 2015

Publicat astăzi, 17 martie 2015

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea, în curând, a programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi „Nicolae Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, instituite prin H.G. nr. 101/2002, cu modificările ulterioare, pentru anul 2015.

Numărul maxim de bursieri care vor putea beneficia de finanţare în anul 2015 este 15, sub rezerva nediminuării bugetului instituţiei pe parcursul anului. Stagiul de bursă al candidaţilor care vor fi nominalizaţi în urma acestui concurs va începe, obligatoriu, din 01 octombrie 2015.

Criteriile de selecţie, condiţiile de înscriere și de participare, precum și conţinutul dosarului de candidatură sunt cele prevăzute în documentele publicate pe site-ul www.roburse.ro, secţiunea Burse, subsecţiunea Bursa „V. Pârvan” și ”N. Iorga”.

Calendarul desfășurării concursului va fi publicat pe site-ul instituţiei noastre în timp util.


 

 

 

Conferința științifică internațională ,,Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity", ediția a II-a

Publicat astăzi, 9 martie 2015

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, in parteneriat cu Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș șInstitutul de studii socio-umane "Gheorghe Șincai" al Academiei Române organizeazăîn perioada 28-29 mai a.c., la Târgu Mureș, ediția a doua a Conferinței internaționale ,,Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity (GIDNI - 2).

Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie, geografie, psihologie, sociologie, relații internaționale, știintele educației, studii europene, studii politice, știinte sociale și management.

Volumul conferinței va fi trimis pentru indexare ISI - Web of Science

Menționăm că volumul primei ediții a conferinței internaționale GIDNI esteîn curs de indexare ISI.

Lucrările conferinței pot fi redactate în limba română sau într-o limbă straină (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă).

Termenul-limita pentru trimiterea titlurilor și rezumatelor (în română și engleză)20 aprilie a.c.

Confirmarea acceptării: 25 aprilie

Deadline achitarea taxei de participare: 30 aprilie a.c. (în contul Asociației pentru cultură, multimedia și educație democratică Alpha, deschis la BCR Tg. Mureș).  

Termen-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 10 mai 2015.

La conferință sunt invitați să participe cercetători, cadre didactice universitare, doctori în domeniile menționate mai sus, doctoranzi.

Vezi aici mai multe informații.

 

Workshopul ,,Etica științei. Norme, aplicații și cazuistică"

Publicat astăzi, 6 martie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează joi, 19 martie 2015, la ora 17.00,  în Sala de Conferințe Ferdinand (Rectorat - Corp A), workshopul cu tema  „Etica științei. Norme, aplicații și cazuistică”, susținut de conf. univ. dr. Florea IONCIOAIA.

La eveniment sunt invitați să participe toți doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Vezi aici afișul evenimentului.

 

Oportunitate de publicare și diseminare în volumul anual dedicat Zilelor Pământului

Publicat astăzi, 4 martie 2015

Vezi aici informații despre posibilitatea de a publica un articol în volumul anual dedicat Zilelor Pământului -22 aprilie 2015. Volumul va purta titlul “Protejarea ecosistemelor locale”.  

 

Workshopurile ,,Practici de publicare a articolelor științifice" și ,,Surse de finanțare pentru cercetarea științifică"

 Publicat astăzi, 24 februarie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează joi, 26 februarie 2015, de la ora 11.00, în Sala de Conferințe Ferdinand (Rectorat - Corp A), workshopurile cu tema ,,Practici de publicare a articolelor științifice”, susținut de prof. univ. dr. Dorin POPA  și  „Surse de finanțare pentru cercetarea științifică", susținut de dr. Alina POPA.

La eveniment sunt invitați să participe  doctoranzii și postdoctoranzii din cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Afișul evenimentului

 

Rezultatele concursului de acordare a burselor doctorale, sesiunea februarie 2015

 Publicat astăzi, 20 februarie 2015

Vezi aici rezultatele concursului de selecție a grupului țintă pentru acordarea burselor doctorale în cadrul peoiectului POSDRU 133652, sesiunea februarie 2015.  

 

A VI-a competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea februarie 2015

Publicat astăzi, 19 februarie 2015

În perioada 19 – 25 februarie 2015,  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale.

În cadrul sesiunii de selecție din februarie 2015 sunt disponibile  5 burse cu durata de 7 luni pentru D 1 (științe exacte) și pentru D 2 (științe sociale, umaniste și economice).

Aceste burse sunt oferite  în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Candidașii trebuie să îndeplinească următoarele criteriile de eligibilitate: să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat, în anul I de studii în anii  2012/2013 și 2013/2014, în programe cu durata de 3 ani, cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste, să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reşedinţa legală in România și să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

Candidații selectați vor primi o bursă lunară în cuantum de 1600 lei/lună, bursă de mobilitate în cuantum de 1400 lei/lună și sprijin pentru participarea la conferințe (sunt eligibile cheltuielile de transport şi cazare, taxa de participare se suporta de către doctorand).

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele acte:

 • cerere (model tip);
 • copie CI/BI;
 • copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master in copie simpla (copii legalizate se vor depune doar de către candidații selectați în grupul țintă);
 • CV (în format european) + autoevaluarea activităţii ştiinţifice conform punctajului menționat in proceduri;
 • documente suport pentru activitățile enumerate în CV;
 • recomandare de la conducătorul de doctorat;
 • proiect de cercetare științifică doctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare);
 • adeverință de la Şcoala doctorala de care aparţine care să ateste data înscrierii la doctorat şi media de admitere.
 • declaraţie conducător de doctorat;
 • declarație de evitare a dublei finanțări.

Dosarele se vor depune în limba română și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Competiția se va desfășura după următorul calendar:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

16-18 februarie 2015

Depunerea dosarelor candidaţilor

19 februarie 2015

Evaluarea dosarelor

20 februarie 2015

Interviu

20 februarie 2015

Anunţarea rezultatelor

20 februarie 2015

Depunerea contestaţiilor

23 februarie 2015

Rezolvarea contestațiilor

24 februarie 2015

Afişarea rezultatelor finale

24 februarie 2015

Semnarea contractelor de cercetare

25 februarie 2015

Important:

În cazuri temeinic justificative, calendarul desfășurării competiției poate suferi modificări – în sensul prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea noilor informații pe site-ul proiectului (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/) și pe paginile web ale partenerilor.

 

Mai multe informații găsiți în Procedura de concurs pentru acordarea burselor doctorale în cadrul proiectului strategic POSDRU/159/1.5/S/133652.

Date de contact:

Școala de Studii și Cercetări Postdoctorale CommScie (SSCP CommScie)

www.postdoc.commscie.uaic.ro

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

 

Rezultatele evaluării doctoranzilor și postdoctoranzilor

 Publicat astăzi, 5 februarie 2015

 

Programarea la interviul de evaluare a doctoranzilor

Publicat astăzi, 2 februarie 2015

Interviul pentru evaluarea doctoranzilor la 6 luni va avea loc marți, 3 februarie 2015:

 • În Sala Ferdinand (Rectorat - Corpul A) pentru D1. Vezi aici tabelul cu programarea la interviu - D1.

Atenție: Doctoranzii sunt rugați să fie prezenți cu 45 minute înaintea orei programate pentru interviu (cu excepția primelor 3 persoane – interviul începe la ora 10.00).

 • În Sala 3.15 (Facultatea de Litere - Corpul A) pentru D2.   Vezi aici tabelul  cu programarea la interviu - D2.

Atenție:  Doctoranzii sunt rugați să fie prezenți cu 45 minute înaintea orei programate pentru interviu (cu excepția primelor 3 persoane – interviul începe la ora 9.00).

Atenție: Programarea la interviu poate suferi modificări. Pentru informații actualizate, vă rugăm să consultați periodic site-ul www.postdoc.commscie.uaic.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Programarea la interviul de evaluare a postdoctoranzilor

Publicat astăzi, 30 ianuarie 2015 și actualizat astăzi, 31 ianuarie 2015

Interviul pentru evaluarea postdoctoranzilor la 6 luni va avea loc luni, 2 februarie 2015, în Sala 3.15 (Facultatea de Litere - Corp A). Vezi aici tabelul cu programarea la interviu.

Atenție: Programarea la interviu poate suferi modificări. Pentru informații actualizate, vă rugăm să consultați periodic site-ul www.postdoc.commscie.uaic.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Rezultatele finale ale concursului de selecție pentru bursele doctorale, sesiunea ianuarie 2015

Publicat astăzi, 30 ianuarie 2015

Vezi aici rezultatele finale ale concursului de selecție a grupului țintă –– POSDRU 133652, sesiunea ianuarie 2015

 

A V-a competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea ianuarie 2015

Publicat astăzi, 22 ianuarie 2015

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în perioada 23-30 ianuarie 2015, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În cadrul  acestei sesiuni vor fi scoase la concurs 4 burse cu durata de 10 luni pentru D 1 (științe exacte) și pentru D 2 (științe sociale, umaniste și economice).

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună, bursă de mobilitate în cuantum de 1400 lei/lună și sprijin pentru participarea la conferințe (sunt eligibile cheltuielile de transport şi cazare, taxa de participare se suportă de către doctorand).

Persoanele interesate să se înscrie la concurs trebuie să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat, în anul I de studii în anii  2012-2013 și 2013-2014, în programe cu durata de 3 ani, cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste. De asemenea, trebuie să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reşedinţa legală in România și să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POS-DRU 2007-2013.

Acte necesare înscrierii la concurs sunt următoarele:

 • cerere (model tip);
 • copie CI/BI;
 • copii după diploma de bacalaureat, licență și, dacă este cazul, master in copie simpla (copii legalizate se vor depune doar de către candidații selectați în grupul țintă);
 • CV (în format european) + autoevaluarea activităţii ştiinţifice conform punctajului menționat in proceduri;
 • documente suport pentru activitățile enumerate în CV;
 • recomandare de la conducătorul de doctorat;
 • proiect de cercetare științifică doctorală (va deveni anexă la contractul de finanțare);
 • adeverință de la Şcoala doctorala de care aparţine care să ateste data înscrierii la doctorat şi media de admitere;
 • declaraţie conducător de doctorat;
 • declarație de evitare a dublei finanțări.

Atenție: Dosarele se vor depune în limba română și în domeniile care fac obiectul concursului de selecție.

Probele de concurs sunt următoarele:

 • dosar:   ETAPĂ ELIMINATORIE - verificarea eligibilității;
 • calitatea proiectului de cercetare propus(evaluarea se va face conform Fișei de evaluare a proiectului de cercetare);
 • calitatea activității științifice și a CV-ului candidatului;
 • media de admitere la doctorat;
 • interviu;
 • evaluarea finală va avea în vedere grila stabilită în formularul Fișa de evaluare finală a candidatului;

Formula de evaluare

Punctajul final al fiecărui candidat va fi dat de suma dintre:

 • punctajul acordat pentru activitatea științifică derulată până la momentul depunerii candidaturii (conform CV-ului prezentat) (max. 20 pct);
 • punctajul obținut pentru proiectul de cercetare prezentat (max. 40 pct.);
 • punctajul obținut pentru interviu (max. 20 pct.);
 • media de admitere la doctorat (max. 20 pct.).

Calendarul desfășurării competiției:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

21-22 ianuarie 2015

Depunerea dosarelor candidaţilor

23 -26 ianuarie 2015

Evaluarea dosarelor

26 ianuarie 2015

Interviu

27 ianuarie 2015

Anunţarea rezultatelor

27 ianuarie 2015

Depunerea contestaţiilor

28 ianuarie 2015

Rezolvarea contestațiilor

29 ianuarie 2015

Afişarea rezultatelor finale

30 ianuarie 2015

Semnarea contractelor de cercetare

30 ianuarie 2015

Înscrieri se fac până luni, 26 ianuarie 2015, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

Mai multe informații găsiți în procedura de concurs.

Documente burse doctorale POSDRU

 

Rezultatele concursului pentru stagii de mobilitate transnațională - doctoranzi

Publicat astăzi, 17 decembrie 2014

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Punctaj

1

Comanici (David) Ana-Maria

95

2

Plavanescu (Mazurchevici) Simona Nicoleta

92

3

Bodia Diana Sorina

90

4

Mihai (Tanase) Elena Violeta

90

5

Butnaru Norica Luminita

88

6

Ingram (Tinteia) Madalina Camelia

87

7

Aioanei Otilia Maria

85

8

Manea Florentina Ionela

80

9

Palamarciuc Ion

80

10

Branzila Ionela Carina

80

 
Comisia concursului:
 • Prof.univ.dr. Codrin Liviu Cutitaru – Președintele comisiei
 • Conf. univ. Dr. Irina Gostin.– Membru
 • Conf. univ. dr. Florea Ioncioaia – Membru

Vezi aici documentul cu rezultatele concursului pentru stagii de mobilitate transnațională-doctoranzi .

Interviu - mobilități pentru doctoranzi

Publicat astăzi, 16 decembrie 2014

Interviul pentru atribuirea burselor de mobilitate va avea loc miecuri, 17 decembrie 2014, ora 1100, la Decanatul Facultății de Litere.

Informații privind evaluarea activității de cercetare

Publicat astăzi, 15 decembrie 2014

Stimați doctoranzi și cercetători postdoctorali,
 
În vederea evaluării activității de cercetare la 6 luni, prevazută în contractul de finanțare, vă rugăm să completați și să depuneți la Secretariatul proiectului (dna. Rodica Aldea), până pe 8 ianuarie 2015, Raportul de cercetare, conform modelelor de mai jos:
 
Evaluarea va avea loc în cursul lunii ianuarie 2015 și va fi făcută de către o comisie numită de Conducerea Universității. Detaliile vor fi comunicate ulterior.
 
De asemenea, pentru a ne adapta programului de activitate a lunii decembrie, vă rugăm să depuneți rapoartele pentru luna în curs până pe 19 decembrie 2014, la Secretariatul proiectului.
 
Va mulțumim și vă urăm Sărbători fericite!
Echipa de management
 

Competiție pentru stagii de mobilitate - doctoranzi

Publicat astăzi, 8 decembrie 2014

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza, în perioada 8-19 decembrie 2014, competiția pentru stagii de mobilitate – doctoranzi, în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, cod POSDRU/159/1.5/S/133652.

La acest concurs pot participa cercetătorii doctoranzi înscriși în grupul ținta al proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În cadrul acestei competiții sunt scoase la concurs un număr de 11 burse pentru stagii de mobilitate transnatională, pentru activități de cercetare şi documentare în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu durata totală de 1 lună. Sunt eligibile doar cheltuielile de transport şi cazare, cheltuielile de subzistenţă urmând a fi suportate din cuantumul bursei acordate care, pe perioada stagiului, se suplimentează cu 1400 lei.

Documentele necesare pentru participarea la competiție sunt:

 • Formular expresie de intenție
 • Proiect de mobilitate, în care sa fie prezentat planul de cercetare propus, metodologia cercetării, infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului din străinătate unde se va derula activitatea).

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizia conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Calendarul desfășurării competiției:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

8-10 decembrie 2014

Depunerea dosarelor candidaţilor

10-16 decembrie 2014

Interviu

17 decembrie 2014

Anunţarea rezultatelor

17 decembrie 2014

Depunerea contestaţiilor

18 decembrie 2014

Rezolvarea contestațiilor

19 decembrie 2014

Afişarea rezultatelor finale

19 decembrie 2014

Regulamentul privind organizarea competiției pentru stagii de mobilitate- doctoranzi

Important:

În cazuri temeinic justificative, calendarul desfășurării competiției poate suferi  modificări – în sensul prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea noilor informații pe site-ul proiectului (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/).

 

A patra competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea noiembrie-decembrie 2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în noiembrie-decembrie 2014, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Procedura competitiei se poate descarca de aici.

În această sesiune vor fi scoase la concurs 4 poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza” Iași cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :
• să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la UAIC in anii 2012/2013 si 2013/2014;
• sa fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
• să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Documente burse doctorale POSDRU

Înscrieri

Înscrierile se fac până miercuri, 10 decembrie 2014, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

 

Documente pentru contractare - doctoranzi, seria a III-a

Contract de studii doctorale (actualizat 19.11.2014, ora 10.35) - descarcă de aici

Declarație garant (actualizat 19.11.2014, ora 10.35) - descarcă de aici

Declarație de consimțământ - descarcă de aici

Formular de înregistrare a grupului țintă - descarcă de aici

Acord stagiu de cercetare - descarcă de aici

Contractele de studii doctorale vor fi completate cu datele personale și semnate de către doctorand, conducătorul de doctorat, directorul Școlii doctorale, tutore și garant, apoi vor fi depuse, împreună cu Declarția de angajament legalizată la notar, Declarația de consimțământ și Formularul de înregistrare a grupului țintă la dna Rodica Aldea, camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Atenție: Legalizarea actelor se va face după obținerea numărului de înregistrare de la dna Rodica Aldea, secretarul proiectului.

Nota: Declaratia de consimtamant, Formularul de inregistrare a grupului tinta si Acordul de stagiu vor avea data inregistrarii Contractului de studii doctorale (primita pe e-mail).

 

Rezultatele competiţiei pentru stagii de mobilitate - postdoctoranzi

Publicat astăzi, 20 octombrie 2014

Atenție: Contestațiile se pot depune marţi, 21 octombrie 2014, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA.

 

Competiție pentru stagii de mobilitate - postdoctoranzi

Publicat astăzi, 15 octombrie 2014

În perioada 15-18 octombrie 2014 se va desfășura competiția pentru stagii de mobilitate – postdoctoranzi.

În cadrul acestei competiții se scot la concurs un număr de 5 burse pentru stagii de mobilitate transnatională, pentru activități de cercetare şi documentare în străinătate – spaţiul UE, SEE şi Confederaţia Elveţiană – cu durata totală de 1 lună.

Sunt eligibile doar cheltuielile de transport şi cazare, cheltuielile de subzistenţă fiind suportate din cuantumul bursei acordate care, pe perioada stagiului, se suplimentează cu 1100 lei.

La concurs pot participa cercetătorii postdoctoranzi înscriși în grupul ținta al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate” , cod  POSDRU/159/1.5/S/133652, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Documentele necesare pentru participarea la competiție sunt: un formular expresie de intenție și un proiect de mobilitate, în care să fie prezentat planul de cercetare propus, metodologia cercetării, infrastructura necesară (raportarea la dotarea accesibilă în cadrul laboratorului din străinătate unde se va derula activitatea).

Selecția va fi realizată de către o comisie de concurs numită prin decizie/dispoziție a conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

 

Calendarul desfășurării competiției:

 

Activitatea

Perioada

Depunerea dosarelor candidaţilor

15-18 octombrie 2014

Evaluarea dosarelor

20 octombrie 2014

Anunţarea rezultatelor

20 octombrie 2014

Depunerea contestaţiilor

21 octombrie 2014

Rezolvarea contestațiilor

22 octombre 2014

Afişarea rezultatelor finale

22 octombrie 2014

Important:

În cazuri temeinic justificative, calendarul desfășurării competiției poate suferi modificări – în sensul prelungirii duratei activităților. Acestea vor fi comunicate celor interesați prin afișarea noilor informații pe site-ul proiectului (http://www.postdoc.commscie.uaic.ro/).

Regulamentul privind organizarea competiției pentru stagii de mobilitate - postdoctoranzi

 

Conferința internațională ,,Communication, context, interdisciplinarity", ediția a III-a (CCI3)

Publicat astăzi, 9 septembrie 2014

Institutul de Studii Multiculturale Alpha, în parteneriat cu Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș și Institutul de Studii Socio-Umane "Gheorghe Șincai" al Academiei Române organizează, în perioada 23-24 octombrie 2014, la Târgu Mureș, Conferința internațională COMMUNICATION, CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY - ediţia a treia (CCI 3).

Domenii de cercetare: filologie, comunicare, relații publice, jurnalism, istorie, geografie, psihologie, sociologie, relații internaționale, științele educației, studii europene, studii politice, drept, economie și management.

Volumul conferinței va fi trimis pentru indexare ISI - Web of Science și va fi inclus în mai multe baze de date internaționale. 

Menţionăm că primele două volume ale ediţiilor anterioare au fost indexate ISI.

Lucrările conferinței pot fi redactate în limba română sau într-o limbă straină (engleză, franceză, germană, italiană), cu rezumat și 5 cuvinte-cheie în limba engleză.

Termenul-limita pentru trimiterea titlurilor și rezumatelor (în română și engleză)20 septembrie 2014

Confirmarea: 25 septembrie 2014

Deadline pentru achitarea taxei de participare: 30 septembrie 2014 (în contul Asociației pentru Cultură, Multimedia și Educație Democratică Alpha, deschis la BCR Tg. Mureș).  

Termen-limită pentru trimiterea lucrărilor in extenso: 10 octombrie 2014.

La conferință sunt invitați să participe cercetători, cadre didactice universitare, doctori în domeniile menționate mai sus, doctoranzi.

Informații suplimentare găsiți la adresa: http://evenimente.juridice.ro/wp-content/uploads/2014/08/Invitatie.CCI3-Oct.-2014.final_.pdf

 

Raportare august 2014

Rapoartele de activitate (doctoranzi si postdoctoranzi) aferente lunii august se vor depune luni, 1 septembrie 2014, la  doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, mobil 0724812677 și se trimit scanate (cu semnaturi) pe e-mail,  la adresele: JLIB_HTML_CLOAKING și JLIB_HTML_CLOAKING .

Doctoranzii din anul III vor depune rapoartele pentru lunile ianuarie-iunie (si raportul intermediar la 6 luni) intre 1 si 3 septembrie in aceleasi conditii (semnate si scanate pe mail).

Atentie: Scanati fiecare raport separat, intr-un singur document pdf (nu fiecare pagina). Nu includeti mai multe rapoarte in acelasi document. Salvati documentul scanat cu numele Raport august 2014 Nume Prenume.pdf.

 

Anunț important pentru bursierii doctoranzi și postdoctoranzi

Postat astăzi, 22 iulie 2014

Ca urmare a solicitărilor primite referitoare la lucrările ştiinţifice pe care le aveţi în pregătire, vă aducem următoarele precizări:

Lucrările ştiinţifice publicate (sau prezentate la conferinte) în perioada în care sunteţi bursieri POSDRU trebuie să conţină o formulă de mulţumiri / acknowledgments care să reflecte sprijinul primit prin proiectul POSDRU 133652. În funcţie de limba în care veţi publica lucrarea, va trebui sa inseraţi:

*Această lucrare a fost publicata cu sprijinul financiar al proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

*This work was supported by the strategic grant POSDRU/159/1.5/S/133652, co-financed by the European Social Fund within the Sectorial Operational Program Human Resources Development 2007 – 2013.

 

Informații despre raportul lunar de activitate și completarea declarației privind evitarea dublei finanțări

Postat astăzi, 21 iulie 2014

În atenția bursierilor postdoctoranzi și a bursierilor doctoranzi admiși în prima sesiunea (aprilie-mai 2014)  și  a II -a sesiune (iunie 2014)  :

1.Pentru a îndeplini prevederile contractului de finanțare incheiat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, până la data de 28 a fiecarei luni, bursierii doctoranzi și postdoctoranzi trebuie să depună, la secretariatul proiectului, Raportul lunar de activitate. Pe baza acestui raport se face plata bursei în luna urmatoare.

 • Model raport de activitate lunară doctoranzi – descarcă de aici.
 • Model raport de activitate lunara post doctoranzi – descarcă de aici.

Rapoartele se depun, semnate în original, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, mobil 0724812677 și se trimit scanate (cu semnaturi) pe e-mail,  la adresele: JLIB_HTML_CLOAKING și JLIB_HTML_CLOAKING .

2. În vederea evitării dublei finanțări pe toată perioada contractului, bursierii doctoranzi și postdoctoranzi sunt rugați să completeze și să depună la secretariatul proiectului declarațiile de mai jos, până la data de 1 august 2014.

 • Model declarație doctoranzi – descarcă de aici.
 • Model declarașie postdoctoranzi – descarca de aici.

 

A treia competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea iunie-iulie 2014

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în  iunie - iulie 2014, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În această sesiune vor fi scoase la concurs aproximativ 15 poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza” Iași sau în alte Școli Doctorale acreditate din Romania, cu proiecte de cercetare care se încadrează în domeniile prioritare ale Strategiei Naționale pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, id est: tehnologiile societăţii informaţionale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetări socio-economice şi umaniste.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :
• să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la UAIC sau în alte Școli doctorale acreditate din Romania ;
• sa fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
• să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Documente burse doctorale POSDRU

Înscrieri

Inscrierile se fac de luni, 30 iunie până vineri, 4 iulie 2014 (900-1600), la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

Programarea la interviu

Programarea la interviu- luni, 7 iulie 2014 - descarca de aici.

Candidatii sunt rugati sa fie prezenti cu minim 30 minute inainte de ora programata la interviu.

Rezultate

 • Rezultate partiale - descarca de aici.

Atenție: Contestațiile se pot depune marti, 8 iulie 2014, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA.

Încheierea contractelor

Detalii privind încheierea contractelor vor fi afisate după data de 21 iulie 2014.

 

 

A doua competiție pentru bursele doctorale CommScie, sesiunea iunie 2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  organizează, în luna iunie 2014, o nouă sesiune de selecţie pentru acordarea de burse doctorale în cadrul proiectului „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

În această sesiune vor fi scoase la concurs aprox. 25 de poziţii de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvenţă  în cadrul Școlilor Doctorale ale Universității  „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, în domeniile D1 - științe exacte și D2 - științe sociale, umaniste și economice.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :
• să fie doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la UAIC ;
• sa fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
• să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Documente burse doctorale POSDRU

Înscrieri

Înscrierile se fac de luni pana vineri (900-1600), la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ,  mobil 0724812677.

Programarea la interviu

Programarea pentru interviu - luni, 30 iunie 2014 - descarca de aici.

Rezultate

 • Rezultate partiale - descarca de aici.

Atenție: Contestațiile se pot depune marti, 1 iulie 2014, la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA.

 • Rezultate finale - descarca de aici.

Încheierea contractelor

Documente pentru contractare - doctoranzi inmatriculati in anii 2012-2013, 2013-2014 (anul I si II):

 • Contract de studii doctorale - descarca de aici.
 • Declaratie garant - descarca de aici.
 • Declaratie de consimtamant - descarca de aici.
 • Formular de inregistrare a grupului tinta - descarca de aici.
 • Act aditional pentru suspendarea bursei de la bugetul de stat - descarca de aici.

Documente pentru contractare - doctoranzi inmatriculati in anii 2011-2012 (anul III):

 • Contract de studii doctorale - descarca de aici
 • Declaratie garant - descarca de aici.
 • Declaratie de consimtamant - descarca de aici.
 • Formular de inregistrare a grupului tinta - descarca de aici.
 • Act aditional pentru suspendarea bursei de la bugetul de stat - descarca de aici.

Contractele de studii doctorale vor fi completate cu datele personale si semnate de catre doctorand, conducatorul de doctorat, directorul Scolii doctorale si garant, apoi vor fi depuse, impreuna cu Declaratia de angajament legalizata la notar, Declaratia de consimtamant si Formularul de inregistrare a grupului tinta la dna Rodica Aldea, camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Atenție: Legalizarea actelor se va face după obținerea numărului de înregistrare de la dna Rodica Aldea, secretarul proiectului.

 

Lansarea competiției pentru burse doctorale și postdoctorale CommScie, sesiunea aprilie-mai 2014

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în parteneriat cu Universitatea ,,Petru Maior” din Târgu Mureș și Universitatea București anunță scoaterea la concurs, în perioada aprilie-mai 2014, a 48 de poziții de cercetători postdoctorali și a 102 poziții de cercetători înmatriculați la doctorat cu frecvență în cadrul Școlilor Doctorale din cadrul celor 3 universități, în domeniile D1 - științe exacte și D2 - științe sociale, umaniste și economice.

Cercetătorii selectați vor beneficia de burse postdoctorale în valoare de 2600 lei, respectiv de burse doctorale în valoare de 1600 lei/ lună pe o perioadă de 15 luni și de un pachet financiar separat pentru participarea la conferințe naționale și internationale și efectuarea de stagii de mobilitate în state membre ale Uniunii Europene.

Bursele postdoctorale și doctorale sunt repartizate astfel:

 • Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din  Iași – 25 burse postdoctorale și 52  burse doctorale;
 • Universitatea București –3  burse postdoctorale și 10 burse doctorale;
 • Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș – 20 burse postdoctorale și 40 burse doctorale.

Bursele vor fi oferite în cadrul proiectului Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

La concursul pentru bursele postdoctorale pot participa cercetători care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • a obținut titlul de doctor în țară sau în străinătate cu maximum 5 ani înainte de înscrierea în competiție;
 • să nu mai fi beneficiat anterior de sprijin financiar prin proiecte de burse postdoctorale finanțate în cadrul POSDRU 2007-2013.

La concursul pentru burse doctorale pot aplica doctoranzi care îndeplinesc următoarele criterii generale de eligibilitate :

 • doctoranzi cu frecvență, înmatriculați la doctorat la una dintre cele 3 universitați partenere;
 • cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședința legală în România;
 • să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze în prezent de finanțare similară, în cadrul altui program doctoral finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

 

Calendarul concursului

Sesiunea aprilie-mai 2014

A.     Burse doctorale:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

25 aprilie – 8 mai

Depunerea dosarelor candidaţilor

25 aprilie – 8 mai

Evaluarea dosarelor

8 – 11 mai

Interviu

12 şi 13 mai

Anunţarea rezultatelor

16 mai

Depunerea contestaţiilor

16 – 20 mai

Rezolvarea contestațiilor

20-21 mai

Afişarea rezultatelor finale

21-22 mai

Semnarea contractelor de cercetare

după 30 mai

 

B. Burse postdoctorale:

Activitatea

Perioada

Promovarea sesiunii de selecție

25 aprilie – 8 mai

Depunerea dosarelor candidaţilor

25 aprilie – 8 mai

Evaluarea dosarelor

8 – 11 mai

Interviul

12 şi 13 mai

Anunţarea rezultatelor

16 mai

Depunerea contestaţiilor

16 –20 mai

Rezolvarea contestațiilor

20-21 mai

Afişarea rezultatelor finale

21-22 mai

Semnarea contractelor de cercetare

după 30 mai

 

Depunerea dosarelor

Important: Dosarele de candidatură se depun la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

 

Documente concurs, sesiunea 2014

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor doctorale si postdoctorale POSDRU

Documente burse doctorale POSDRU

Documente burse postdoctorale POSDRU

Erata:

 • La calcularea punctajului aferent activitatii stiintifice, punctele obtinute la volume/capitole se impart la numarul de autori.

 • In conformitate cu raspunsul OIPOSDRU MEN la adresa 5513/18.04.2014, in aceasta competitie se vor inscrie si doctoranzii inmatriculati in anul 2011/2012.

Programarea la interviu

Sesiunea aprilie-mai 2014

Burse postdoctorale

 • Domeniul D1 - luni, 12 mai  (actualizat) - descarca aici.
 • Domeniul D2 - luni, 12 mai (actualizat) - descarca aici.
 • Domeniul D2 - marti, 13 mai (actualizat) - descarca aici.

Lista cu candidati neeligibili - aici.

Comisiile de concurs - descarca aici.

Burse doctorale

 • Domeniul D1 - luni 19 mai - descarca aici.
 • Domeniul D2 - luni 19 mai - descarca aici.

Rezultate

Sesiunea aprilie-mai 2014

a). Rezultate preliminare

 Burse postdoctorale

 •  Domeniul D1 - descarca aici.
 •  Domeniul D2 - descarca aici.

Burse doctorale

 • Domeniul D1 - descarca aici.
 • Domeniul D2 - descarca aici.

Contestatiile se pot depune in termen de 24 de ore de la data afisarii la camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, la doamna Rodica ALDEA.

b). Rezultate finale

Burse postdoctorale

 • Domeniul D1 - descarca aici.
 • Domeniul D2 - descarca aici.

Burse doctorale

 • Domeniul D1 - descarca aici.
 • Domeniul D2 - descarca aici.

Semnarea contractelor cu cercetătorii doctorali și postdoctorali admiși în grupul țintă

Semnarea contractelor cu cercetatorii doctorali si postdoctorali admisi in grupul tinta va incepe joi, 5 iunie si se va incheia luni, 16 iunie 2014.  Instructiunile pentru contractare vor fi afisate in curand.

Contractele vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2014 (doctoranzii din grupul tinta vor primi pentru luna iunie tot bursa de la Ministerul Educatiei, bursa POSDRU urmand sa fie platita din luna iulie a.c).

 

Documente pentru contractare - doctoranzi inmatriculati in anii 2012-2013, 2013-2014 (anul I si II):

Contract de studii doctorale - descarca aici.

Declaratie garant - descarca aici. (actualizat 10.06.2014)

Declaratie de consimtamant - descarca aici.

Formular de inregistrare a grupului tinta - descarca aici.

Act aditional pentru suspendarea bursei de la bugetul de stat - descarca aici.(actualizat 07.06.2014)

 

Documente pentru contractare - doctoranzi inmatriculati in anii 2011-2012 (anul III):

Contract de studii doctorale - descarca aici (actualizat 07.06.2014)

Declaratie garant - descarca aici. (actualizat 10.06.2014)

Declaratie de consimtamant - descarca aici.

Formular de inregistrare a grupului tinta - descarca aici.

Act aditional pentru suspendarea bursei de la bugetul de stat - descarca aici. (actualizat 07.06.2014)

Contractele de studii doctorale vor fi completate cu datele personale si semnate de catre doctorand, conducatorul de doctorat, directorul Scolii doctorale si garant, apoi vor fi depuse, impreuna cu Declaratia de angajament legalizata la notar, Declaratia de consimtamant si Formularul de inregistrare a grupului tinta la dna Rodica Aldea, camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (pana la data de 16 iunie 2014).

Atenție: Legalizarea actelor se va face după obținerea numărului de înregistrare de la Registratura Universității (Corp A, parter)

Documente pentru contractare - cercetatori postdoctorali:

Contract de studii postdoctorale - descarca de aici.

Declaratie de consimtamant - descarca de aici.

Formular de inregistrare a grupului tinta - descarca de aici.

La contractare, postdoctoranzii vor depune copia legalizata a diplomei de doctor (sau atestatului de echivalare). Contractele vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2014.

Contractele de studii postdoctorale vor fi completate cu datele personale si semnate de catre postdoctorand si tutore, apoi vor fi depuse, impreuna cu diploma de doctor legalizata, Declaratia de consimtamant si Formularul de inregistrare a grupului tinta la dna Rodica Aldea, camera 351, etajul III, Corpul A al Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (pana la data de 16 iunie 2014).

Atenție: Legalizarea actelor se va face după obținerea numărului de înregistrare de la Registratura Universității (Corp A, parter)

Date de contact:

Școala de Studii și Cercetări Postdoctorale CommScie (SSCP CommScie)

www.postdoc.commscie.uaic.ro

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • conf.univ.dr. Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , mobil 0724812677.

Universitatea București

 • Ancuța PETRUCĂ, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ,tel.  0765345297

Universitatea ,,Petru Maior" Târgu-Mureș

 • Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA, email: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0744511546

 

 

 

 


Additional information