Despre proiect

Despre proiectul „Sistem integrat de îmbunătățirea calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652

Titlul proiectului: „Sistem integrat de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de promovarea rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652

Axa prioritară 1  „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/133652

Coordonator: Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Parteneri:

Durata proiectului: 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015)

Bugetul proiectului: 9.994.620,00 lei, din care 9.767.647,60 lei reprezintă fonduri nerambursabile

Obiectivul general al proiectului: creșterea calității programelor de cercetare doctorală și postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă (care include sprijin financiar sub forme de burse, pachete de finanțare pentru participarea la conferințe internationale, subvenții pentru derularea de mobilități transnaționale, furnizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare care să dezvolte competențe de cercetare și diseminare compatibile cu un mediu academic european și international tot mai competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie).

Obiectivul strategic: creșterea atractivității şi motivaţiei pentru activitatea de cercetare și eliminarea fenomenului de brain-drain (în conformitate cu Strategia Lisabona, Carta Europeană a Cercetătorilor si SNCDI 2007-2013).

Rezultate anticipate: Proiectul POSDRU/159/1.5/S/133652 își propune să contribuie la creşterea şi dezvoltarea sustenabila a cercetarilor doctorale și postdoctorale de exelenţa în aprox. 75% din domeniile științifice considerate prioritare (cu excepția domeniilor medicină, arhitectură și științe agricole), prin asigurarea suportului instituţional necesar cercetarii, prin formarea resurselor umane şi motivarea tinerilor doctoranzi și doctori de a-şi continua cercetările– în special in cadrul unor programe postdoctorale desfaşurate în Romania, cu intenția de a contribui la creșterea vizibilității cercetarii ştiinţifice romaneşti și la reducerea fenomenul de brain-drain.

Rezultate la nivelul outputului știintific

 •  1530 de luni de burse acordate unui număr de 102 doctoranzi cu frecvență, în domenii de studii universitare de doctorat cf. SNCDI 2007- 2013, cu durata de 3 ani); cuantumul bursei = 1600 lei pe parcursul a 9 sau 15 luni.
 •  720 de luni de burse acordate unui număr de 48 de cercetători care au obținut titlul de doctor cu maximum 5 ani înainte de derularea competiției; cuantumul bursei = 2600 lei pe parcursul a 15 luni.
 •  33 de luni de mobilități transnaționale acordate prin competiție derulată la nivelul grupului-țintă al proiectului.
 •  Participarea cu lucrări la conferințe naționale și internaționale – prezentarea a min. 408 lucrări de către doctoranzi și a min. 144 de lucrări de către cercetătorii postdoctorali.
 •  Publicarea a min. 300 de lucrări în jurnale și reviste de specialitate, indexate în baze de date internaționale (BDI) sau ISI, defalcate astfel: doctoranzi – minim 204; postdoci – minim 96.
 •  Minimum 96 de rapoarte de cercetare prezentate de cercetătorii postdoctorali, dintre care minimum 48 – avizate/validate de consiliile facultăților, departamentelor de cercetare, comisiile de evaluare numite în acest sens.
 •  Minimum 150 de aplicații (cereri de finanțare) depuse de beneficiari
 • Se estimează că min. 45% dintre doctoranzii sprijiniți vor obține titlul de doctor până la finalizarea POSDRU 2007-2013; conform calculelor, în primele 6 luni de la finalizarea proiectului, jumătate dintre aceștia vor fi susținut deja teza de doctorat; conform indicatorilor de succes monitorizați, se preconizează că, la absolvirea programelor de doctorat (2016, pentru cei admiși în sesiunea 2013/2014), ponderea cercetătorilor sprijiniți care au obținut titlul de doctor va fi de 100%.
 • Formarea/perfecționarea doctoranzilor și cercetatorilor postdoc în domenii de interes general (precum managementul cercetării avansate, îmbunătățirea abilităților manageriale și antreprenoriale, întărirea capacității de publicare științifică, utilizarea metodologiilor bibliometrice etc.), precum și în domenii științifice specific, prin organizarea a min. 25 de workshop-uri, seminarii și conferințe.
 •  Organizarea a 2 conferințe internaționale cu speakeri/lectori invitați de prestigiu internațional și participare internațională și indexarea conferinței în baze de date internaționale.
 • Publicarea a două volume ale conferințelor internaționale organizate.
 • Facilitarea accesului participanților la informații științifice de ultimă oră prin achiziționarea de abonamente la min. 3 baze de date internaționale și la reviste de specialitate, achiziționarea de volume de specialitate.

Informații despre competițiile de acordare a burselor doctorale și postdoctorale CommScie, sesiunea 2014

 

Graficul de implementare a proiectului POSDRU/159/1.5/S/133652

Date de contact

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza" din Iași

 • conf.univ.dr.Irina GOSTIN, asistent manager:  e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0232-201510, fax: 0232-201472, mobil 0747497276;
 • Rodica ALDEA, secretar proiect, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0232-201202, mobil 0724812677


Universitatea București

 • Ancuța PETRUCĂ, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ,tel.  0765345297


Universitatea ,,Petru Maior" din Târgu-Mureș

 • Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA, email: JLIB_HTML_CLOAKING , tel. 0744511546

 

Despre proiectul ,,Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)" POSDRU/89/1.5/S/63663

Titlul proiectului: Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție instituțională (școală postodoctorală) și program de burse (CommScie)
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”.

Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale și post-doctorale în sprijinul cercetării”
Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/63663.

Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Scop:

Proiectul strategic "Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea stiinţei. Construcţie instituţională (şcoala postodoctorală) şi program de burse (CommScie)” promovează dezvoltarea resurselor umane din cercetare, urmărind îmbunătățirea programelor postodoctorale prin asigurarea infrastructurii instituționale și acordarea de sprijin financiar pentru participarea cercetătorilor la un program integrat, axat pe comunicarea științelor.

Obiectivul general îl reprezintă creșterea atractivității carierei universitare prin finanțarea activității postdoctorale de CDI și eliminarea fenomenului de brain-drain.

Vor fi finanțate 2.100 luni de burse de cercetare cu durate diferite (6 luni, 12 luni, 18 luni și 30 de luni) pentru 135 de de cercetători cu titlul de doctor, cu vârsta max. 40 ani. De asemenea, se vor acorda 900 de luni de mobilități, a căror durată nu poate depăși șase luni.

Coordonator

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Parteneri:

Durata proiectului :

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani: 1 aprilie 2010-31 martie 2013

Bugetul proiectului

Bugetul total al proiectului este de 14.864.102,20 lei, din care 14.552.479,06 lei reprezintă fonduri nerambursabile.

Rezultate vizate

La nivelul outputului educațional

Proiectul va constitui cadrul de organizare a unei școli de cercetare postdoctorală care să contribuie la susținerea și dezvoltarea resursei umane performante pentru activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI).

La nivelul outputului științific

Prin activitățile specifice de formare, îndrumare și asistență financiară, proiectul își propune să participe la dezvoltarea cercetării științifice prin atingerea unor indicatori de performanță, dintre care menționăm:

 • publicarea a minimum 165 de articole în reviste ISI Web of Science sau BDI/B+;
 • prezentarea a minimum 200 de lucrări în cadrul unor conferințe internaționale și naționale de prestigiu;
 • elaborarea a minimum 135 de rapoarte de cercetare, precum și comunicări și publicații cu caracter de divulgare (popularizare) a științei pentru nespecialiști.

Citiți și rubrica ,,Informare și publicitate" pentru a afla detalii despre proiect.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information