Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureș (UPM)

www.upm.ro

 

Despre UMP

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate". Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o, dar, în permanenţă, ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean. Universitatea "Petru Maior" a format multe generaţii de studenţi, care, prin gradul lor de pregătire şi specializare, au capacitatea de a fi competitivi pe piaţa muncii.
Începând cu anul universitar 1990-1991, Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o puternică dinamică instituţională exprimată în apariţia a noi facultăţi şi specializări, în creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice. Managementul universitar, strategia dezvoltării şi modernizării au produs efecte benefice pentru consolidarea instituţională şi pentru calitatea procesului de învăţământ, sporindu-i prestigiul şi autoritatea. Eforturile şi resursele alocate au avut darul de a crea o personalitate instituţională specifică, capabilă să facă din universitate un interlocutor şi partener credibil şi atractiv pe plan naţional şi internaţional. Deschiderea spre mediul social şi economic, capacitatea de a răspunde competent la solicitările şi provocările exterioare, colaborările şi parteneriatele stabilite cu multe instituţii şi firme situează universitatea pe poziţia unui veritabil integrator în ceea ce priveşte formarea şi dezvoltarea competenţelor. Preocupată de adaptarea continuă la standardele europene, Universitatea "Petru Maior" depune eforturi stăruitoare pentru a răspunde eficient la cerinţele reformei şi modernizării instituţionale. Universitatea "Petru Maior" a intrat în noul mileniu de cultură şi civilizaţie cu dorinţa de a fi un puternic centru de educaţie şi cercetare, de iradierea spirituală şi culturală, capabil să răspundă cerinţelor formării noilor generaţii, pentru deplina lor integrare în noua lume de valori. Ca o recunoaştere a valorii şi prestigiului său, Universitatea "Petru Maior" a fost evaluată cu calificativul „Grad de încredere ridicat”, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).


Rolul UPM în cadrul proiectului


Ca partener în cadrul proiectului ,,Retea transnationala de management integrat al cercetarii postdoctorale in domeniul Comunicarea stiintei. Constructie institutionala (scoala postdoctorala) si program de burse (CommScie)" Universitatea „Petru Maior” îşi propune să aibă o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţilor acestui proiect, atât din perspectiva activităţii bursierilor posdtoc, cât şi prin prisma organizării unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale notabile. Universitatea „Petru Maior” va participa la toate activităţile de implementare a proiectului, va contribui financiar la susţinerea cheltuielilor aferente co-finanţării şi va asigura resursele umane şi logistice necesare implementării în condiţii optime a proiectului. De asemenea, Universitatea „Petru Maior” va avea doi reprezentanţi în echipa de management a proiectului: Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, responsabil de proiect din partea Universităţii „Petru Maior” şi Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, Cancelarul general al universităţii, responsabil ştiinţific. Prin implementarea acestui proiect, Universitatea „Petru Maior” urmăreşte dezvoltarea reurselor şi activităţilor postdoctorale din arealul sociocultural mureşean, extinderea colaborării cu universităţile partenere şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice din cadrul Universităţii „Petru Maior” şi din spaţiul academic transilvan.

 

Activitatile asumate de UPM in implementarea proiectului

  • Selecţia candidaţilor pentru bursele postdoc.
  • Monitorizarea activităţii de cercetare ştiinţifică a bursierilor postdoc
  • Furnizarea de expertiză şi resurse umane
  • Asigurarea logisticii şi a bazei materiale pentru cercetarea postdoctorală
  • Organizarea unor conferinţe, simpozioane, workshopuri legate de tematica cercetării postdoctorale din cadrul proiectului

 

Echipa institutionala UPM

Echipa de management

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA – responsabil proiect UPM, expert pe termen lung, tutore

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING , JLIB_HTML_CLOAKING ;

Telefon: 0265236034

Coordonează implementarea proiectului din partea Universităţii „Petru Maior”. Coordonează desfăşurarea activităţilor organizate de către bursierii postdoc, verifică rapoartele de activitate ale bursierilor. Coordonează şedinţele de lucru ale echipei de proiect din cadrul UPM. Monitorizează continuu activitatea bursierilor postdoc şi verifică periodic respectarea standardelor de performanţă în cadrul cercetării postdoctorale a bursierilor. Participă la stabilirea criteriilor de selecţie a bursierilor; face parte din comisiile de evaluare a candidaţilor; participă la susţinerea modulelor de formare a bursierilor. Monitorizează calitatea activităţilor desfăşurate de către bursieri, calitatea cercetărilor ştiinţifice efectuate de aceştia. Asigură derularea proiectului în parametrii stabiliţi pentru a se respecta condiţiile contractuale impuse de obiectivele proiectului.


Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN – responsabil ştiinţific, expert pe termen lung, tutore

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ;

Telefon: 0265262275, int. 262.

Coordonează activităţile ştiinţifice din cadrul proiectului, din partea Universităţii „Petru Maior”.

 

Experţi, tutori

 

Prof.univ.dr. ing. Liviu MARIAN – expert pe termen lung, tutore

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ;

Ttelefon: 0265262275

 

Prof.univ.dr. Călin ENĂCHESCU -expert pe termen lung, tutore

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ;

Telefon: 0265215958


Prof.univ.dr. ing. Petruţa BLAGA – expert pe termen lung, tutore

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING ;

Telefon: 0265219034

 

Additional information